top of page

Zasady i Warunki 

 

Wstęp

Niniejsze warunki regulują korzystanie z tej witryny - korzystając z tej witryny, akceptujesz te warunki w całości. Jeśli nie zgadzasz się z tymi warunkami lub jakąkolwiek częścią tych warunków, nie możesz korzystać z tej witryny. Ta strona korzysta z plików cookie. Korzystając z tej witryny i zgadzając się na niniejsze warunki, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.
 

Licencja na korzystanie ze strony internetowej

O ile nie zaznaczono inaczej, my i/lub nasi licencjodawcy  posiadać prawa własności intelektualnej do serwisu i materiałów w serwisie. Z zastrzeżeniem poniższej licencji, wszystkie te prawa własności intelektualnej są zastrzeżone. Możesz przeglądać, pobierać wyłącznie w celu buforowania i drukować strony z witryny do własnego użytku osobistego, z zastrzeżeniem ograniczeń określonych poniżej oraz w innych miejscach niniejszych warunków.  
 

Nie wolno Ci:

Ponowne publikowanie materiałów z tej witryny (w tym ponowne publikowanie na innej witrynie); sprzedawać, wypożyczać lub udzielać sublicencji na materiały ze strony internetowej; pokazywać publicznie wszelkie materiały z serwisu; reprodukować, powielać, kopiować lub w inny sposób wykorzystywać materiałów na tej stronie w celach komercyjnych; edytować lub w inny sposób modyfikować jakichkolwiek materiałów na stronie; lub redystrybuować materiałów z tej witryny, z wyjątkiem treści wyraźnie i wyraźnie udostępnionych do redystrybucji. Jeżeli treść jest specjalnie udostępniana do redystrybucji, może być tylko redystrybuowana.
 

Dopuszczalne użycie

Zabrania się korzystania z tej witryny w sposób, który powoduje lub może spowodować uszkodzenie witryny lub ograniczenie dostępności lub dostępności witryny; lub w jakikolwiek sposób, który jest niezgodny z prawem, nielegalny, oszukańczy lub szkodliwy, lub w związku z jakimkolwiek niezgodnym z prawem, nielegalnym, oszukańczym lub szkodliwym celem lub działaniem.

Nie wolno używać tej witryny do kopiowania, przechowywania, hostowania, przesyłania, wysyłania, używania, publikowania lub rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów, które składają się z (lub są z nimi powiązane) oprogramowania szpiegującego, wirusa komputerowego, konia trojańskiego, robaka, rejestratora naciśnięć klawiszy, rootkita lub innych złośliwe oprogramowanie komputerowe.

Nie wolno przeprowadzać żadnych systematycznych lub zautomatyzowanych działań związanych z gromadzeniem danych (w tym między innymi skrobania, eksploracji danych, ekstrakcji danych i zbierania danych) na tej stronie lub w związku z tą witryną bez naszej wyraźnej pisemnej zgody. Nie wolno używać tej witryny do przesyłania lub wysyłania niezamówionych informacji handlowych. Zabrania się korzystania z tej witryny w celach marketingowych bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.
 
 

Ograniczony dostęp

Dostęp do niektórych obszarów tej witryny jest ograniczony. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia dostępu do obszarów tej witryny lub całej tej witryny według własnego uznania.
 

Treści użytkownika

W niniejszych warunkach „Treści użytkownika” oznaczają materiały (w tym między innymi tekst, obrazy, materiały audio, materiały wideo i materiały audiowizualne), które przesyłasz do tej witryny w dowolnym celu.
 

Brak gwarancji

Ta strona internetowa jest dostarczana „tak jak jest”, bez żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.  Nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji w odniesieniu do tej strony internetowej lub informacji i materiałów dostarczonych na tej stronie. 
Nic w tej witrynie nie stanowi ani nie ma stanowić porady jakiegokolwiek rodzaju.
  Jeśli potrzebujesz porady w związku z jakąkolwiek sprawą, powinieneś skonsultować się z odpowiednim specjalistą.
 

Granice odpowiedzialnosci

Nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności (czy to zgodnie z prawem kontaktowym, prawem deliktów lub w inny sposób) w związku z treścią, użytkowaniem lub w inny sposób w związku z tą stroną internetową. Te ograniczenia odpowiedzialności obowiązują nawet wtedy, gdy zostaliśmy wyraźnie poinformowani o potencjalnej stracie.
 

Wyjątki

Żadne z postanowień niniejszej witryny nie wyłącza ani nie ogranicza żadnej gwarancji dorozumianej przez prawo, której wyłączenie lub ograniczenie byłoby niezgodne z prawem; i żadne z postanowień niniejszej witryny nie wyklucza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności w odniesieniu do:
śmierć lub obrażenia ciała spowodowane naszym zaniedbaniem; oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd z naszej strony; o sprawy, której wyłączenie lub ograniczenie lub usiłowanie lub domniemanie wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności przez nas byłoby niezgodne z prawem lub niezgodne z prawem.
 
 

Rozsądność

Korzystając z tej strony internetowej, zgadzasz się, że wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w niniejszym zrzeczeniu się odpowiedzialności są uzasadnione. Jeśli uważasz, że nie są one rozsądne, nie możesz korzystać z tej witryny.
 

Inne imprezy

Przyjmujesz do wiadomości, że naszym interesem jest ograniczenie osobistej odpowiedzialności naszych funkcjonariuszy i pracowników. Zgadzasz się, że nie będziesz wnosić żadnych roszczeń osobiście przeciwko naszym funkcjonariuszom lub pracownikom w związku z jakimikolwiek stratami poniesionymi w związku z witryną.
 

Postanowienia niewykonalne

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności jest lub zostanie uznane za niewykonalne zgodnie z obowiązującym prawem, nie wpłynie to na wykonalność pozostałych postanowień niniejszej klauzuli o wyłączeniu odpowiedzialności.
 

Odszkodowanie

Niniejszym zwalniasz nas z odpowiedzialności i zobowiązujesz się do ochrony nas przed wszelkimi stratami, szkodami, kosztami, zobowiązaniami i wydatkami (w tym między innymi kosztami prawnymi i wszelkimi kwotami zapłaconymi przez nas stronie trzeciej w ramach rozstrzygnięcia roszczenia lub sporu za radą naszego prawnego doradców) poniesionych lub poniesionych przez nas w wyniku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z postanowień niniejszych warunków lub wynikających z jakiegokolwiek roszczenia, że naruszyłeś jakiekolwiek postanowienie niniejszych warunków.
 

Zmiana

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze warunki.  Zmienione warunki będą miały zastosowanie do korzystania z tej witryny internetowej od daty publikacji zmienionych warunków na tej witrynie.  Proszę regularnie sprawdzać tę stronę, aby upewnić się, że znasz aktualną wersję.
 

Zadanie

Możemy przenieść, zlecić podwykonawstwo lub w inny sposób zająć się naszymi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków bez powiadomienia lub uzyskania Twojej zgody. Nie możesz przenosić, podzlecać ani w inny sposób zajmować się swoimi prawami i/lub obowiązkami wynikającymi z niniejszych warunków. 
 

Podzielność

Jeżeli postanowienie niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd lub inny właściwy organ za niezgodne z prawem i/lub niewykonalne, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.  Jeśli jakiekolwiek niezgodne z prawem i/lub niewykonalne postanowienie byłoby zgodne z prawem lub wykonalne, gdyby część z nich została usunięta, ta część zostanie uznana za usuniętą, a pozostała część postanowienia będzie nadal obowiązywać. 
 

Całość porozumienia

Niniejsze warunki, w połączeniu z wszelkimi podpisanymi dokumentami prawnymi, stanowią całość umowy między Tobą a nami w odniesieniu do korzystania z tej witryny i zastępują wszystkie poprzednie umowy dotyczące korzystania z tej witryny.
 

Prawo i jurysdykcja

Niniejsze warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem irlandzkim, a wszelkie spory związane z tymi warunkami podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów irlandzkich.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Czy Ty lub ukochana osoba zmaga się z uzależnieniem? Zadzwoń do nas, aby porozmawiać poufnie z ekspertem ds. odzyskiwania.

The Spellman Centre, 17 Irishtown Rd, Ringsend, Co. Dublin,
D04 PW10, Irlandia

01 667 7666

  • Google Places
  • Facebook
  • Instagram

OŚWIADCZENIE O PRYWATNOŚCI

bottom of page